Poster Bildiri Programı

09:00 - 18:00 4 EKİM 2022, Salı

PS-01 Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Galektin 3, İleri Glikasyon Son Ürünleri, ve İleri Glikasyon Son Ürünleri Reseptörü Seviyelerinin Araştırılması

Hulusi Cem Döner

PS-02 COVID-19' da Serum Presepsin/Albümin Oranı ile İskemi Modifiye Albümin Arasındaki

İlişkinin Araştırılması

Fatıma Betül Nogay

PS-03 Stabil mi, Değil mi? İdrar Örnekleri Stabilitesinin Strip Testiyle Değerlendirilmesi

Caner Yıldız

PS-04 Karotis Stenozu Olan Hipertansiyon Birlikteliği ve Diğer Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi

Saadet İbiş

PS-05 COVID-19 Karantinasının Laboratuvar Parametrelerine Etkisi

Kaan Kuzu

PS-06 Anti-Müllerian Hormonun Over Rezervini Belirlemekdeki Rolü

Afsana Mammadova

PS-07 D Vitamini Düzeylerinin Bazı Eser Element Düzeyleri ve Bunların Kalsiyum, Magnezyum ve Fosfor

Oranları ile ilişkisi

Cenan Demir

PS-08 Alzheimer Hastalarında Serum Sİirtuin-1, HMGB1-TLR4, NF-kB ve IL-6 Düzeyleri ve Nöroenflamatuvar Yolağın Demans Şiddeti İle İlişkisinin Araştırılması

Dildar Konukoğlu

PS-09 COVID-19 Tanısı Konmuş Bir Hastada Soğuk Aglutinin ve Psödotrombositopeni Birlikteliği

Veysel Üzen

 

PS-10 Genişletilmiş İnflamasyon Parametreleriden Nötrofil Reaktivite ve Granularite İndeksinin Pediatrik Enfeksiyonlardaki Rolü

Zakir Osmanov

PS-11 Düşük HbA1c Sonuçları: Retrospektif Çalışma

Melek Karasu

PS-12 Hiperbilirubineminin Önemli Bir Nedeni: Paraprotein İnterferansı

Veysel Üzen

PS-13 COVID-19 Tanısında Eozinofil Katyonik Proteinin Önemi

Muzaffer Katar

PS-14 Relationship Between Serum Ferritin and Lipids Levels in Patients With Type II Diabetes Mellitus

Ulkar Bayramova

PS-15 Derin Öğrenme Modeli Kullanılarak Geleceğe Yönelik Koagülasyon Test Tüketimlerinin Tahminlenmesi

Banu İşbilen Başok

PS-16 Spesifik Hormon Testlerinde Ölçüm Belirsizliği

Mustafa Terzioğlu

PS-17 Glukoz Ölçüm Belirsizliği ve Gestasyonel Diyabet Tanısında Oral Glukoz Tolerans Testi

Aysu Yücel

PS-18 Nefelometre Testlerinde Ölçüm Belirsizliği

Mesut Fidan

PS-19 Kan Gazı Ve Biyokimya Otoanalizöründe Sodyum,Potasyum Ve Klor Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Kübra Karaman

PS-20 Hastanede yatan COVID-19 hastalarında tiroid fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi

Tuba Kansu Altan

PS-21 COVID-19 Pandemisi D Vitamini Düzeylerini Etkiledi Mi?

Özge Cindemir