Sözlü Bildiri Programı

Sözlü Bildiri Programı

4 Ekim 2022

C SALONU

09:30 - 10:12

OTURUM - 1 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tevfik Noyan

09:30 – 09:36  Akciğer Kanseri Hastalarında Soluble Human Leukocyte Antigen G Seviyelerinin Araştırılması

                             Muhammet Engin Özcan

09:36 - 09:42   Rutin Koagülasyon Testlerinin Analitik Performansının Değerlendirilme - Ayşegül Büyükbebeci

 

09.42 – 09:48  Dişi Sıçanlarda Propolisin Erken Ergenlik Üzerine Etkisi - Fatıma Betül Nogay

09:48 - 09:54   HBA1c Ölçümünde HPLC Yöntemiyle İmmünotürbidimetrik Yöntemin Karşılaştırılması

                                     Dilara Karacan

09:54 – 10:00  Kolonoskopik İnceleme Kararında Fekal Kalprotektinin Rolü - Kübranur Ünal

10:00 - 10:06    Tekrar Üretilebilirlik Koşulları Altında Toplanan İç Kalite Kontrol Verileri ile Vitamin D Ölçüm Belirsizliği 

                            Hesaplanması - Emir Matpan

10:06 – 10:12     Akut ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü (STEMI) Geçiren Hastalarda ELA Düzeyinin Araştırılması

                            Revşa Evin Canpolat Erkan

10:12 - 11:20

KAHVE MOLASI

11:20 - 12:12

OTURUM - 2 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya Çiçek

11:20 – 11:26     Kene Isırması ile Başvuran Hastalarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Nedeniyle Hastaneye Yatışta 

                          Lenfopeni Prediktif Midir? - Hatice Bozkurt Yavuz

11:26 – 11:32     Panik Değerli Testlerin Tekrar Çalışılması: Gerçekten Gerekli Mi, Yoksa Zaman Kaybı Mı? - Kaan Kuzu

11:32 – 11:38     Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (NSCLC) Galectin-1’in Rolünün Araştırılması - Zerrin Barut

11:38 – 11:54     Lomber disk herni olgularında (ldh) 8-hidroksideoksoguanosin, superoksid dismutaz ve malondialdehit

                          düzeylerinin etkisinin incelenmesi - Fatma Tuba Akdeniz

11:54 – 12:00     Jenerik şelatör tedavisi alan talasemi hastalarının biyokimyasal, immünokimyasal ve klinik

                            parametrelerinin değerlendirilmesi - Afsana Mammadova

12:00 – 12:06     3-O-Metildopa Ölçümü ile Aromatik L-Aminoasit Dekarboksilaz (AADC) Eksikliği Taraması

                             Rıdvan Murat Öktem

12:06 – 12:12     Covid-19'da Nötrofil/ Lenfosit Oranının Hastalık Şiddeti İle İlişkisi - Sibel Bilgili

12:12 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 14:42

OTURUM - 3 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mukaddes Çolakoğulları

14:00 – 14:06     Lifotronic H9 Hemoglobin A1c Cihazının Analitik Performansının Altı Sigma Metodu İle Değerlendirilmesi                              Fatih Yıldırım

14:06 – 14:12     DHEA ile İndüklenen PCOS sıçan modelinde Apigenin ve Chrysin’in Terapötik Etkinliği - Nevin İlhan

14:12 – 14:18     Toplam Test Sürecinde Kalite İndikatörlerinin Değerlendirilmesi - Habib Özdemir

14:18 – 14:24     Acil Biyokimya Laboratuvarımızda İki Farklı Dönemde İzin Verilen Toplam Hata Sonuçlarının

                            Değerlendirilmesi - Tuba Çakmak

14:24 – 14:30     Suisid Amaçlı Madde Alımı ile Gelişen İntoksikasyonda Orbitrap ile Toksikolojik Analiz: Olgu Sunumu

                             İnci Sağlam

14:30 – 14:36     Hemogram Parametrelerinin Analitik Performansının Ölçüm Belirsizliği ve Toplam Analitik Hata

                             Hesaplamaları ile Değerlendirilmesi - Beyza Ünlü

14:36 – 14:42     Klinik Kimya Laboratuvarında Testlerin Altı Sigma Metodu İle Değerlendirilmesi - Nedret Yüksekdağ