Sözlü Bildiri Programı

Sözlü Bildiri Programı

5 Ekim 2022

C SALONU

09:30 - 10:12

OTURUM - 4 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Demet Arslan

09:30 – 09:36     Hormon Testlerinde Toplam Analitik Hata - Özer Koçak

09:36 – 09:42     Covid-19 Hastalarında Enflamatuvar Ve Oksidatif Stres Biyobelirteçlerinin Değerlendirilmesi

                                Muzaffer Katar

09:42 – 09:48     Endotel Disfonksiyonunu Göstermeye Aday Yeni Belirteçlerin Preeklamptik Gebelerde

                                Değerlendirilmesi: miR-200c, VPO1, Humanin ve MOTS-c - Erkam Coşkun

09:48 – 09:54     Hba1c’nin Yüksek Performanslı Likid Kromatografi İle Ölçümündeki İnterferans: Hemoglobin D Varlığı

                                Tevfik Noyan

09:54 – 10:00     Laboratuvarımızda Rutin Çalışılan Bazı İmmunoassay Parametrelerinin İzin Verilen Toplam Hata

                               Oranlarının Değerlendirilmesi - Bağnu Orhan

  10:00 – 10:06     Biyokimya Parametrelerinde Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi - Erdem Atasever

  10:06 – 10:12      İmmunoassay Testlerinde Preanalitik Süreyi Kısaltmak İçin Alternatif Yöntem - Merve Zeytinli Akşit

10:12 - 11:20

KAHVE MOLASI

11:20 - 12:12

OTURUM - 5 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevval Ulman

11:20 – 11:26     Yetersiz Doldurulan EDTA'lı Tüplerden Elde Edilen Plazma Örneği: Roche Cobas 6000 PTH Ölçümünde     

                          Kullanılabilir mi? - Berrak Güven

11:26 – 11:32     Covid-19 Enfeksiyonunda BT Skoruna Göre Şiddetli Pulmoner Tutulum Gösteren Olgularda Biyokimyasal

                          Belirteçler ve NLR Düzeyleri - Asuman Akkaya Fırat

11:32 – 11:38     Hba1c Testinin Ölçüm Belirsizliği Değerinin Tespiti - Meltem Yardım

11:38 – 11:54     Pentraxin-3 ve adezyon moleküllerinin İlk 72 saatte erken doğumu öngörmedeki önemi

                          Asuman Akkaya Fırat

11:54 – 12:00    Hemodiyaliz ile Periton Diyaliz Hastalarında Ürik Asit Seviyeleri ve Diyaliz Süreleri Arasında Fark Var Mı?

                           Ergin Çam

12:00 – 12:06    Mide mukozasındaki metaplazi varlığının serum Dehidroepiandrostenodion ile olan ilişkisi

                            Mukaddes Çolakoğulları

12:06 - 12:12     Pandeminin Biyokimya Laboratuvarı Acil Numune Sonuç Verme Süresi Üzerine Etkisi - Murat Cihan

12:12 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 14:42

OTURUM - 3 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Yunus Gören

  14:00 – 14:06   Ratlarda Siklofosfamid ile İndüklenen Oksidatif Akciğer Hasarına Likopenin Etkisi - Cuma Mertoğlu

 14:06 – 14:12    Benign Paraksismal Pozisyonel Vertigolu Hastalarda Serum 25 OH Vitamin D Düzeyleri - Nurullah Ay

 14:12 – 14:18     Glukoz Ölçümünde Glukometreler ile Otoanalizör Arasındaki Uyumun Gösterilmesi - Esra Yılmaz

14:18 – 14:24     Modern ve Geleneksel İki Ayrı İndirekt Yöntemle Magnezyum Referans Aralığının Belirlenmesi

                            Veli İyilikci

14:24 – 14:30     Akciğer Kanserinde Kalsiyum Düzeyi: Hiperkalsemi ve Hipokalsemi Sıklığı - Nilgün Işıksaçan

14:30 – 14:36     Laboratuvar Yöntemlerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan Regresyon Yöntemleri Ve Güven Aralığı

                             Yaklaşımlarının Gerçek Veri Üzerinde Uygulaması - Gözde Ertürk Zararsız

14:36 – 14:42     HbA1c Ölçümünde boronat Afinite Yöntemi ile İmmünoassay Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

                             Duygu Teksöz