top of page

Sözlü Bildiri Programı

Sözlü Bildiri Programı

5 Ekim 2022

C SALONU

09:30 - 10:12

OTURUM - 4 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Demet Arslan

09:30 – 09:36    SS-21 Hormon Testlerinde Toplam Analitik Hata - Özer Koçak

 

09:36 – 09:42    SS-22 Covid-19 Hastalarında Enflamatuvar Ve Oksidatif Stres Biyobelirteçlerinin Değerlendirilmesi Muzaffer Katar

 

09:42 – 09:48    SS-23 Endotel Disfonksiyonunu Göstermeye Aday Yeni Belirteçlerin Preeklamptik Gebelerde Değerlendirilmesi: miR-200c, VPO1, Humanin ve MOTS-c

Erkam Coşkun, Özlem Balcı Ekmekçi, Zeynep Banu Güngör, Abdullah Tüten, Mahmut Öncül, Hakan Ekmekçi

 

09:48 – 09:54    SS-24 Hba1c’nin Yüksek Performanslı Likid Kromatografi İle Ölçümündeki İnterferans:

Hemoglobin D Varlığı - Tevfik Noyan, Murat Cihan, Abdullah Üner

 

09:54 – 10:00     SS-25 Laboratuvarımızda Rutin Çalışılan Bazı İmmunoassay Parametrelerinin İzin Verilen Toplam Hata Oranlarının Değerlendirilmesi - Bağnu Orhan
 

10:00 – 10:06     SS-26 Biyokimya Parametrelerinde Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi

Aysu Yücel, Erdem Atasever, Melek Karasu, Dildar Konukoğlu

 

10:06 – 10:12       SS-27 İmmunoassay Testlerinde Preanalitik Süreyi Kısaltmak İçin Alternatif Yöntem

Merve Zeytinli Akşit, Fatma Demet Arslan, Zafer Çil

10:12 - 11:20

KAHVE MOLASI

11:20 - 12:12

OTURUM - 5 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevval Ulman

11:20 – 11:26     SS-28 Yetersiz Doldurulan EDTA'lı Tüplerden Elde Edilen Plazma Örneği: Roche Cobas 6000 PTH Ölçümünde  Kullanılabilir mi? - Berrak Güven, İsmail Benice

11:26 – 11:32     SS-29 Covid-19 Enfeksiyonunda BT Skoruna Göre Şiddetli Pulmoner Tutulum Gösteren Olgularda Biyokimyasal Belirteçler ve NLR Düzeyleri - Asuman Akkaya Fırat, Haluk Kılıç, Serkan Elaraslan, Gülşah Yıldırım, Ebru Tarıkçı Kılıç, Uğur Ayan
 

11:32 – 11:38     SS-30 Hba1c Testinin Ölçüm Belirsizliği Değerinin Tespiti

Meltem Yardım, Nilüfer Çelik

11:38 – 11:54     SS-31 Pentraxin-3 Ve Adezyon Moleküllerinin İlk 72 Saatte Erken Doğumu Öngörmedeki Önemi

Ebru Alıcı Davutoğlu, Asuman Akkaya Fırat, Ayşegül Özel, Rıza Madazlı

11:54 – 12:00    SS-32 Hemodiyaliz ile Periton Diyaliz Hastalarında Ürik Asit Seviyeleri ve Diyaliz Süreleri Arasında

Fark Var Mı? - Ahmet Başman, Ergin Çam, Alev Kural, Fatma Sibel Koçak Yücel, Mürvet Yılmaz

12:00 – 12:06    SS-33 Mide Mukozasındaki Metaplazi Varlığının Serum dehidroepiandrostenodion İle Olan İlişkisi

Mukaddes Çolakoğulları, Lokman Karataş
 

12:06 - 12:12     SS-34 Pandeminin Biyokimya Laboratuvarı Acil Numune Sonuç Verme Süresi Üzerine Etkisi

Murat Cihan, Abdullah Üner, Tevfik Noyan

12:12 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 14:42

OTURUM - 3 Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Yunus Gören

14:00 – 14:06    SS-35 Ratlarda Siklofosfamid ile İndüklenen Oksidatif Akciğer Hasarına Likopenin Etkisi

Yusuf Tatoğlu, Cuma Mertoğlu, Taha Abdulkadir Çoban, Ferda Keskin Çimen, Zeynep Süleyman, Durdu Altuner
 

14:06 – 14:12    SS-36 Benign Paraksismal Pozisyonel Vertigolu Hastalarda Serum 25 OH Vitamin D Düzeyleri

Sinan Gönüllü, Nurullah Ay
 

14:12 – 14:18    SS-37 Glukoz Ölçümünde Glukometreler ile Otoanalizör Arasındaki Uyumun Gösterilmesi

Esra Yılmaz, Medeni Arpa, Bayram Şen, Gülşah Köse
 

14:18 – 14:24     SS-38 Modern ve Geleneksel İki Ayrı İndirekt Yöntemle Magnezyum Referans Aralığının Belirlenmesi

Veli İyilikci, Murat Akşit, Banu İşbilen Başok, Ayfer Çolak
 

14:24 – 14:30    SS-39 Akciğer Kanserinde Kalsiyum Düzeyi: Hiperkalsemi ve Hipokalsemi Sıklığı

Gülçin Şahi̇ngöz Erdal, Nilgün Işıksaçan
 

14:30 – 14:36    SS-40 Laboratuvar Yöntemlerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan Regresyon Yöntemleri Ve Güven Aralığı Yaklaşımlarının Gerçek Veri Üzerinde Uygulaması - Gözde Ertürk Zararsız, Cengiz Bal
 

14:36 – 14:42   SS-41 HbA1c Ölçümünde boronat Afinite Yöntemi ile İmmünoassa Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Duygu Teksöz

bottom of page